2advent

2. advent 2020


- en dejlig travetur på Sporet ved Vestermølle -

Her er en rigtig søndagsudflugt for hele familien


Trav ud på sporet ved Vestermølle og følg de gule trekanter og prikker på pælene. Belønningen er blandt meget andet en flot udsigt J.Sporet er 4,4 km. langt og starter på parkeringspladsen ved Vestermølle (her er også en folderkasse). Husk at kigge indenfor i Okkerhytten med de mange gode historier. En ekstra fin oplevelse bliver det naturligvis, hvis I  kombinerer traveturen med en søndagsbrunch eller en lækker frokost i Restaurant Vestermølle.

1. Helligkilden Jernkilden


Jernkilden ved Vestermølle er rig på okker, der kan anvendes som farvestof i maling og kalk, hvis det raffineres, tørres og brændes.


Alt efter temperaturen vil okkerpulveret antage gul/orange eller brunrøde farver. Jernkilden er en helligkilde, som var helbredende på lammelser og øjenlidelser.

2. Øvre Mølledam


Man kan endnu se dæmningen fra en stor, øvre mølledam. Efter lynnedslag og oversvømmelser ved Vestermølle i 1909 blev den øvre mølledam opgivet og området udlagt til græsning.


I skrænten nord for skovvejen ses en tilgroet afgravning, hvorfra der måske er hentet jord til dæmningen.

3. Sønderbækken


Vandet til Vestermølle kommer fra Sønderbækken, der udspringer mellem Fruering og Hvolbæk. Bækken bugter sig i en dybt nedskåret kløft og er et fint naturligt vandløb med stort fald, slyngninger og grus og stenbund. De varierede fysiske forhold gør, at der er mange potentielle gydepladser for ørred og mange levesteder for vandløbsinsekter. Bækken har en stabil vandføring, da den i den nedre del af slugten har kontakt med grundvandet.


Mølledammen har i århundreder dannet en spærring for vandløbsfaunaen pga. et ca. 2 meter højt styrt ved afløbet fra dammen. Men i 2010 er vandløbet blevet restaureret af Skanderborg Kommune i et grønt partnerskab med Vestermølle Møllelaug, Aktiv Fritid Skanderborg, Skanderborg Lystfiskerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Destination Skanderborg / Oplev Søhøjlandet, Friluftsrådets Søhøjlandskreds og Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet. Spærringen er blevet udlignet i et nyt vandløbsstryg på dæmningen syd for mølledammen. Der er herved igen skabt passage i vandløbet, så søørrederne kan vandre op i bækken for at gyde i grusbunden.


Vestermølle har flere gange været ramt af dæmningsbrud og oversvømmelser, når store vandmængder har forvandlet bækken til en buldrende strøm med sand, grus og sten.

4. Stenkisten


Ved et vestligt sideløb findes en stenkiste, som er anlagt af store flade sten over det lille vandløb.

8. Landskabet


Fra Skårup Kirkevej, ca. 90 meter over havet, er der udsigt til Danmarks højeste punkter ved Ejer Baunehøj (171 m) samt til Himmelbjerget (147 m).


Landskabet er præget af et isfremstød fra sydøst for ca. 16.000 år siden. Randmorænen kan følges fra Hylke til Båstrup (Fårbjerg), Skårup og Hvolbæk, nord om Fruering mod Gram og Jeksen og videre mod Stjær Bakker.


Landskabet ned mod søen er præget af stejle skråninger og slugter formet af smeltevandsstrømme, som f.eks. den slugt, Sønderbækken løber i.

5. Randlevbjerg skoven


Skræntskoven på den østlige side af Sønderbækken var oprindelig fællesskov for gårde i Skårup og Fruering.


I første halvdel af 1800-tallet blev skoven udmatrikuleret i 40 parceller fordelt på 13 lodsejere, som alle fik både god og mindre god skov.

9. Reno Syd


Smeltevandet aflejrede sand, grus og sten, som siden er indvundet som råstoffer. Hvor der i dag er losseplads, var der tidligere grusgrav.

6. Stendiget


Skovområdet på begge sider af Sønderbækken er fredsskov, oprindeligt omkranset af jord- eller stendiger, som skulle forhindre husdyr i at komme i skovene og æde opvæksten.


Før fredsskovsloven blev indført i 1805, græssede kreaturerne i skovene, og svinene åd agern og bog (olden). Efter 1805 var bevoksninger med højstammede træer fredede og måtte ikke ryddes, afgræsses eller anvendes til andre formål end skovdrift.

10. Vaskeplads


Det meget vandrige væld havde tidligere et åbent afløb, som hed Kjaldbækken, og som i dag er rørlagt ned mod Vestermølle.


Vandet er okkerfrit, og tidligere kom de ”frueringer” her til kilden for at skylle deres vasketøj.

7. Skårup Kirkevej


Fruering Kirke ligger på en bakkeknold ca. 100 m.o.h. Kirken tilhørte indtil reformationen i 1536 Ring Kloster. Kirken var viet til Vor Frue, Jomfru Maria. Skårup Kirkevej blev brugt som adgangsvej/kirkesti til kirken.


Langs Skårup Kirkevej kan man nyde udsigten over de åbne vidder med intensivt dyrkede landbrugsarealer.

11. Terassen med Oddervej


Oddervej er anlagt på en flade eller terrasse, der falder brat, ca. 25 m, ned mod søen. Da terrassen blev dannet har den sandsynligvis været afgrænset af dødis, som udfyldte hele søbassinet. Da isen smeltede bort forsvandt også terrassens ”støttevæg”, og den bratte skrænt ned mod søen blev dannet.

12. Vandforsyning


Omkring 1920 blev der i engen etableret to store stødhæverter, som pressede vand fra kilder i skovkanten 70 meter op til en højdebeholder ved Fruering.


Okker tilstoppede rørene, og i de hårde vintre i 1940’erne blev anlægget frostsprængt og nedlagt. Et par ejendomme ved Oddervej fik også vand herfra med en mindre stødhævert. Det opstemmede vældområde kan stadig iagttages fra skovvejen.

13. Okkerdannelse


Ved plankebroen over Sønderbæk kan man tydeligt se okker. I grundvandet findes opløste jernforbindelser, der er dannet under sure og iltfattige forhold i de vandførende lag. Når disse jernforbindelser får kontakt med ilten i atmosfæren dannes tungtopløselige jernforbindelser - okker.


Når der er en vis koncentration af okker i vandet, ødelægges livsbetingelserne for fisk og smådyr.


Undertiden kan der på vandoverfladen forekomme en hinde med et glinsende, metallisk skær. Det skyldes forekomst af jernbakterier, som også kan have betydning for okkerdannelse.