Foreningen Søhøjlandet

Grønne/bæredygtige natur-, kultur- og smagsoplevelser

Foreningen Søhøjlandet

Foreningens formål er

 • at udvikle grønne/bæredygtige natur-, kultur og madoplevelser med høj kvalitet i Søhøjlandet
 • at øge kendskabet til områdets unikke fortælling og mangfoldighed samt bidrage til brandingen af det samlede Søhøjland
 • at understøtte aktørerne og oplevelseserhvervene i Søhøjlandet.

Greenways.dk er sekretariat for Foreningen Søhøjlandet og ser til, at medlemmerne får de ydelser, som passer til deres medlemskab.

 

Desuden løser Greenways.dk konsulentopgaver indenfor udvikling af grønne/bæredygtige oplevelser.

Vedtægter for Foreningen Søhøjlandet


§ 1 Navn og formål:

Foreningens navn er Foreningen Søhøjlandet.

Dens hjemsted er i Søhøjlandet.

Foreningens formål er

 • at udvikle grønne/bæredygtige natur-, kultur og madoplevelser med høj kvalitet i Søhøjlandet
 • at øge kendskabet til områdets unikke fortælling og mangfoldighed samt bidrage til brandingen af det samlede Søhøjland
 • at understøtte aktørerne og oplevelseserhvervene i Søhøjlandet.

 

§ 2 Medlemsforhold:

Som medlemmer af foreningen kan optages såvel enkeltpersoner, som virksomheder, selskaber og institutioner.

Medlemskontingenter fastsættes på den årlige generalforsamling.

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen inden 31. marts med virkning fra 1. januar året efter.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke adgang til generalforsamlingen.

Indbetaling af kontingent skal være registreret af foreningen senest ugedagen før generalforsamlingen.

Viser en kontingentrestance sig uerholdelig, betragtes medlemmet som udmeldt.

 

§ 3 Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bekendtgørelsen skal ske pr. mail til foreningens medlemmer og kan suppleres ved bekendtgørelse på anden måde

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
 3. Indkomne forslag
 4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
 5. Budget, herunder fastsættelse af årskontingent for det kommende kalenderår.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede er foreningens medlemmer. Én stemme pr medlemskab.

Alle afgørelser og valg på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet nedenfor er bestemt. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt ét medlem kræver det.

Ingen afstemninger efter nærværende vedtægter kan ske ved fuldmagt.

 

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen og sker med samme varsel og på samme måde som nævnt i § 3 med angivelse af dagsorden.

 

§ 5 Bestyrelsen:

Foreningens anliggender varetages under ansvar over for generalforsamlingen af en bestyrelse på 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen og har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig blandt sine medlemmer med formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen foregår umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning herom.

Formanden foranlediger indkaldelse af min. 4 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

 

§ 6 Tegningsret og hæftelse:

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

§ 7 Regnskab:

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Forinden årsregnskabet forelægges generalforsamlingen, skal det være forsynet med bestyrelsesmedlemmernes underskrift og revisors erklæring.

 

§ 8 Drift:

Fra 1. januar 2020 fungerer Greenways.dk som foreningens sekretariat. De kontraktlige retningslinjer herfor aftales mellem foreningens bestyrelse og ledelsen i Greenways.dk.

 

§ 9 Vedtægtsændringer, foreningens opløsning:

Til ændring af vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen.

Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt eller halvdelen af medlemmerne er mødt, men der er ikke opnået 2/3 stemmer for vedtagelsen, indkaldes til en ny generalforsamling. Endelig beslutning kan her vedtages uanset de fremmødtes antal med simpelt flertal. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til fremme af foreningens formål.

Således vedtaget på Himmelbjerggården 27. november 2019.

 

Greenways.dk          Klostervej 3, 8680 Ry          info@greenways.dk